khaayis

Audio with Theyab's pronunciation


.رحت وزارة الدخلية عشان اجدد اقامتي بس الموظفة كان مزاجها وايد خايس، فا قررت ارد ياچر 

reHt wizaarat ad-dakhilyah :ashaan ajadid iqamtii bas

al-muwaTHafah kaan mazaajhaa waayid khaayis, faa
qarrart arid baachir.

I went to the Ministry of the Interior to renew my residency,
but the clerk's mood stank so I decided to come back tomorrow.


رحت 
reHt I went (to)
وزارة الدخلية 
wizaarat ad-dakhilyah Ministry of the Interior
عشان
:ashaan because, in order to
اجدد      
ajadid renew
اقامتي    
iqaamitii my residency
بس 
bas but
لموظفة 
al-muwaTHafah the female clerk
الموظف  
al-muwaTHaf        the male clerk
كان 
kaan was
فا
faa so
قررت 
qarrart I decided (to)
ارد 
arid return, come back
ياچر
baachir         tomorrow